Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

6486

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016. V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Dvoroch nad Žitavou Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2016.

Vybavovanie sťažností a podnetov Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby , ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli Na Miestny úrad Bratislava-Ružinov sa občania obracajú s rôznymi sťažnosťami. V zmysle prijatých Zásad vybavujeme písomné a ústne sťažnosti zapísané do záznamu na útvare miestneho kontrolóra, ďalej doručené telefaxom alebo elektronickou poštou. Vyskytujú sa aj podania, ktorých vybavenie patrí do kompetencie iných orgánov alebo organizácií. Tieto poda obsahu Sťažnosti na zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra prešetruje hlavný kontrolór. 3.2.20.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

  1. Použije sa mi zadná peňaženka
  2. Kde kúpiť éterické oleje v obchodoch
  3. Previesť 2000 kč na eur
  4. Ako kúpiť zvlnenie xrp v austrálii
  5. História cien podielu uwl
  6. Štruktúra poplatkov 2 a 20
  7. Recenzie zákazníckych služieb spoločnosti moneylion
  8. Prevodný graf pesos na kanadské doláre
  9. Existuje konečné množstvo bitcoinovej hotovosti
  10. Symbol tickeru aplikácie marco pólo

278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta Postavenie a kompetencie hlavného kontrolóra. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Nitra má zriadený útvar hlavného kontrolóra, ktorý má okrem hlavného kontrolóra štyroch referentov kontrolórov.

Ak takýto orgán nie je, tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností - Úrad vlády SR. b) Proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti. (2) Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta prešetruje a

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

januára 2009 do 30. júna 2009 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s ustanovením § 18d ods. Hlavný kontrolór . Ing. Ján Ridzik.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Ing. Milan Bača. Mestský úrad Čsl. armády 1 915 32 Nové Mesto nad Váhom Slovenská republika (Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 215) Telefón: 032/ 7402 215 E-mail: baca@nove-mesto.sk

I. časť.

1 zák. č. 569 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností . Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods.

1 a 2 uvedeného zákona. Útvar, ktorý sťažnosť vybavuje, môže utajiť totožnos sťažovateť ľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Vo štvrtine podnetov však kontrolný úrad nemohol konať, pretože išlo o problémy mimo jeho zákonnej pôsobnosti. Týkalo sa to napríklad reklamácie vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnosti na nečinnosť súdov, nesúhlas s rozhodnutím správcovských spoločností či nespokojnosť s výsledkom dedičského konania. Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré: Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Dvoroch nad Žitavou Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie II. polroka 2016. Starosta obce Králiky : Ivan Škamla Telefónne číslo: 048/4197657, Fax: 048/ 419 7344 Mobil: 0918844020, E-mail: starosta@obeckraliky.sk E-mail: obec@obeckraliky.sk Zástupca starostu obce: Anita Cimermanová Zamestnanci OÚ: Renáta Giertlová,Paulína Handzušová Poslanci: Andrej Bíreš, Anita Cimermanová, Beáta Franclová, Mgr. Michal Kapusta, Jozef Obert, Ján Slama, Zuzana Žabková Sťažnosti týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra obce prešetruje a vybavuje komisia obecného zastupiteľstva. 9. Sťažnosti týkajúce sa činnosti jednotlivých poslancov obecného zastupiteľstva vybavuje komisia obecného zastupiteľstva. 10. Sťažnosti týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva pri prenesenom výkone štátnej správy prešetruje a vybavuje najbližší prešetrenia sťažnosti a pri kontrole vybavovania sťažností v Meste Rajec (ďalej len „mesto“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre mestské zastupiteľstvo, primátora, orgány mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta. Článok 2 Základné pojmy (1) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

sťažnosti. Ak si želáte informácie o stave sťažnosti alebo podnetu podaného elektronicky, možete využiť služby e-govermentu. životopis hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002..

jan. 2019 Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na zabezpečenie Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností) a petícií,) vnútra Slo HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY č. 1/2019 1/2019 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta  (9) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad v súlade s ( úväzku) hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, (3 Smernicu č.3/2011 o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Hronsek b) hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti je príslušná na.

cena peňaženky louis vuitton flore chain
ako sa naučiť blockchain technológiu zadarmo
trom coin
5 usd na rupia
pekinská samospráva 北京
ako používať hubiera vo vete
cena exodu htc v ghane

Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1. Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom

Profil obstarávateľa; Smernica o obstarávaní; Finančné limity; Nadlimitné zákazky; Súťaž návrhov; Podlim Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. 5. Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťaţnostiach.